Sveriges Utbildningsradio

Så arbetar UR med hörbarhet

Uppdaterad
  • UR arbetar för att samtliga av våra lyssnare/tittare ska beredas den bästa möjligheten till förståelse av alla de program som vi producerar och sänder.

  • UR tar också extra hänsyn till funktionshindrade målgrupper i samhället vilket ställer extra höga krav på t.ex. hörbarhet/tydlighet.

  • Det är viktigt att vid ljudupptagning på inspelningsplats särskilt beakta hörbarheten. Ansvarig för ljudinspelningen ska alltid ta hänsyn till problem som störande miljöer etc. och anpassa ljudupptagningen därefter. Det inspelade ljudet ska kontrolleras och godkännas på plats så att bästa möjliga ljudkvalitet levereras för vidare redigering och ljudbearbetning.

  • Vid all bearbetning är det av högsta prioritet att bibehålla eller om möjligt förbättra hörbarheten av det inspelade ljudet framförallt med avseende på tal.

  • Då de olika medierna Radio, TV och Webb är i grunden olika finns här en distinkt skillnad i uppfattningsförmågan och hörbarheten dessa emellan. Programmens budskap har alltid en överordnad betydelse och får därför inte framstå som otydligt eller förvillande. Formen och den samverkan som finns mellan t.ex. ljud och bildspråket är därför mycket viktig.

  • Det är av högsta betydelse att förmedla en rättvisande ljudbild till programmen och samtidigt särskilja betydelsen av hörbarhet vid faktainformation kontra hörbarheten i ett mer allmängiltigt ljud som t.ex. används i ett för programmet mer karaktärsgivande eller konstnärligt syfte. När det gäller fakta som presenteras i form av speakerröst är det extra viktigt att denna särskiljes ur den allmänna ljudbilden.

  • URs program ska ha en dynamisk och levande ljudbild och på UR arbetar vi ständigt för att förbättra förutsättningarna för att kunna åstadkomma en sådan ljudbild. Utbildning/fortbildning av den tekniska personalen, samt ett diskussionsforum för att höja medvetenheten och kompetensen, är nödvändig för att åstadkomma de rätta förhållandena för detta arbetssätt. Det gäller då inte minst de kunskaper som behövs för att kunna följa den tekniska utvecklingen.

  • UR har som målsättning att höja personalens kompetens inom var och ens yrkesområde.

  • UR ser det också som alla medarbetares ansvar att medverka till att göra intressanta kunskapsprogram för alla våra målgrupper i samhället vilket också är vårt uppdrag.